Poistuminen | Toimielimet | Yhtymähallitus | Pöytäkirja 25.05.2011 | Avaa haku

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 25.05.2011 / MuutoksenhakuohjeOIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Toimielin Kokouspäivämäärä

Yhtymähallitus 25.5.2011

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät 65-66, 71-72, 74, 77-80

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla :

Pykälät 67-70, 73, 75-76

 

HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

 

Siltä osin kun päätöksessä on kyse kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta ei päätöksestä saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta (peruste: kunnallinen virkaehtosopimuslaki 26 §, työtuomioistuimesta annettu laki 1 §).

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen

viranomainen ja oikaisuvaatimuksen.

-aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja

postiosoite :

 

Oulunkaaren kuntayhtymä

Yhtymähallitus

Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii

 

Pykälät 67-70, 73, 75-76

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen

sisältö ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella

omainen ja valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen

valitusaika saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

 


Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Oulun hallinto-oikeus

Isokatu 4,

PL 189, 90101 OULU

 

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen,

osoite ja postiosoite

 

Pykälät Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiantosaannista.

 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen

vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, jos valitusaika on luettava.

 

Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle

kirjojen toi- ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat

mittaminen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat

on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan

päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:

nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1):

nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus

liitetään pöytäkirjanotteeseen.

 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

 

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

 

MUUTOKSENHAKU HANKINTA-ASIOISSA
 
 
 
Oulunkaaren kuntayhtymä
Yhtymähallitus 25.5.2011 § 70
 
Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Hankintapäätökseen ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintokäyttölain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Asia voidaan siltä osin saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
 
Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
 
Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.
 
Muutoksenhakuviranomainen
Markkinaoikeus
Postiosoite: PL 118, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki
puh. 010 364 3300, faksi 010 364 3314
markkinaoikeus@om.fi
 
Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Hakemukseen on liitettävä:
 
  • päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
  • asiakirjat, joihin vedotaan
  • valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä
 
Valitusaika 14 pv©