Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 14.12.2011 Pykälä 203


Yhtymähallitus
§ 58
11.05.2011
Yhtymähallitus
§ 148
12.10.2011
Yhtymähallitus
§ 203
14.12.2011

 

Kiikanpalon kunnallistaminen Simossa

 

YhtHall § 58
11.5.2011

 

 

Johtotiimi 27.4.2011

 

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: 08 – 5875 6122

 

Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta

 

Palvelukoti Kiikanpalon toiminnasta vastaa Simon Palvelukotiyhdistys ry (perustettu 1964). Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vanhusten, eläkeläisten ja vammaisten elin- ja asuinolojen parantamiseksi ja heidän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa edistämiseksi.

 

Yhdistys omistaa vuonna 2005 perustetun Kiinteistöosakeyhtiö Simon Kiikanpalon (rahoitus Raha-automaattiyhdistykseltä). Palvelutalo Simon Kiikanpalo valmistui 15.11.2006.

 

Palvelukotiyhdistyksen tarjoamiin palveluihin kuuluvat hoiva-, terveydenhuolto- ja kodinhoitopalvelut sekä muut tukipalvelut (esim. ateria- ja asiointipalvelut).

 

Palvelutalon henkilökuntaan kuuluvat toiminnanjohtaja, sairaanhoitaja, laitoshuoltaja, keittiötyöntekijä sekä 17 hoitajaa. Yhteisellä sopimuksella viisi edellä mainituista työntekijöistä on aiempiin henkilöstöjärjestelyihin liittyen siirtynyt Oulunkaaren palvelukseen 1.1.2011 alkaen.

 

Palvelutalossa on neljä tehostetun palveluasumisen yksikköä, jossa kussakin on 5-7 ryhmäasuntoa. Yhteensä asuinpaikkoja on 24 vanhukselle. Asunnot ovat kooltaan 19,6-22,4 m2. Talossa on myös mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille kuusi tukiasuntoa, joista kolme 30 m2:n yksiöitä ja kolme 40 m2:n kaksioita. Yksi kaksio toimii yhteistilana ja intervallihuoneena.

 

Toiminnanjohtajana yhdistyksessä on Sirpa Vuorimaa. Hallituksen puheenjohtajana toimii Jari Miettunen.

 

Palvelukotiyhdistyksen talousarvio vuodelle 2011 on 1.037.927 euroa (sisältäen Hyve-toiminnan 26.576 euroa ja naistoimikunnan toiminnan 1.250 euroa). Vuonna 2010 talousarvio alittui 77.379,06 eurolla.

 

Ostopalvelusopimus

 

Sopimus vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asumis- ja hoitopalvelujen ostamisesta solmittiin Simon Palvelukotiyhdistyksen ja Simon kunnan välillä 3.7.2006. Simon kunnan osalta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2011 Oulunkaaren kuntayhtymälle. Kuntayhtymän ja yhdistyksen välinen ostopalvelusopimus on voimassa 31.12.2011 saakka (+ kahden vuoden optiomahdollisuus). Sopimuksen mukaan Oulunkaari varaa etuoikeuden kaikkiin yhdistyksen palveluasumista varten hallitsemiin vuokra-asuntoihin kiinteistöosakeyhtiö Simon Kiikanpalon kiinteistöstä. Oulunkaari osoittaa asukkaat varaamiinsa palveluasuntoihin.

 

Esitys selvitystyön ja neuvottelujen käynnistämisestä palvelukoti Kiikanpalon kunnallistamiseksi

 

Oulunkaaren kuntayhtymän järjestämiskeskus on laatinut Simon sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta palvelujenjärjestämissuunnitelman. Selvityksen tiimoilta on noussut esiin kysymys Palvelukotiyhdistyksen ja Oulunkaaren välisen sopimuksen jatkosta. On todettu, että palvelut kilpailutetaan sopimuskauden päätyttyä, ellei asiassa päädytä muihin yhteistyöratkaisuihin. Muutamat ulkopuoliset palveluntarjoajat ovat olleet yhteydessä Oulunkaareen ja esittäneet kiinnostuksensa osallistua mahdolliseen tulevaan kilpailutukseen.

 

Vaihtoehtona on esitetty selvitystyön ja neuvottelujen käynnistämistä Palvelukotiyhdistyksen toiminnan kunnallistamiseksi eli siirtämiseksi osaksi Oulunkaaren toimintaa. Raha-automaattiyhdistykseltä on myös varmistettu, ettei esteitä asialle ole. Asian tiimoilta on käyty alustavia neuvotteluja Oulunkaaren, Simon palvelukotiyhdistyksen ja Simon kunnan välillä. Osapuolet ovat alustavasti ilmaisseet suhtautuvansa myönteisesti neuvottelujen ja selvitystyön käynnistämiseen.

 

Saavutettavina höytyinä mahdollisesta kunnallistamisesta voidaan esittää mm. seuraavaa:

 • Johtamisen tehostuminen, kun mm. tukipalvelut voidaan hankkia kuntapalvelutoimistosta

 • Hallintorakenteen keveneminen

 • Vakinaisen ja sijaishenkilöstön yhteiskäyttö Oulunkaaren yksiköiden välillä

 • Henkilöstön työsuhteiden jatkuvuus kilpailutukseen verrattuna

 • Kahden eri henkilöstöjärjestelmän poistuminen (Kiikanpalon oma henkilöstö ja Oulunkaaren henkilöstö)

 • Asiakasohjauksen tehostuminen ja joustavampi hoidon porrastus sekä kehittämismahdollisuudet Oulunkaaressa, ja siitä aiheutuvat kustannussäästöt

 • Seudullinen osaaminen tukena: mm. asiantuntijat, hankinnat, kehittäminen, koulutus jne.

 

Järjestämiskeskus esittää, että Simon Palvelukotiyhdistykselle saatetaan tiedoksi neuvottelu- ja selvitystyöpyyntö palvelukoti Kiikanpalon toiminnan mahdollisesta kunnallistamisesta. Neuvottelut eivät koske erillisen kiinteistöosakeyhtiön toimintaa. Tavoitteena on käynnistää selvitystyö mahdollisimman pian Palvelukotiyhdistyksen hallituksen hyväksyttyä neuvotteluesityksen.

 

Lähteet:

 • Toimintakertomus 2010, Simon palvelukotiyhdistys ry

 • Talousarvio 2011, Simon palvelukotiyhdistys ry

 • Tasekirja 2010, Simon palvelukotiyhdistys ry

 • http://www.majakkatalo.fi/simonpalvelukotiyhdistys/

 

Merkittiin, että kehitysjohtaja Anu Vuorinen oli paikalla asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana.

 

Esitys (kyj):

Johtotiimi merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

 

 

Päätös:
Merkittiin tiedoksi. 

 

Yhtymähallitus 11.5.2011

 

 

Esitys (kyj):

Hallitus hyväksyy, että järjestämiskeskus käynnistää neuvottelut Simon Palvelukotiyhdistyksen kanssa palvelukoti Kiikanpalon toiminnan mahdollisesta kunnallistamisesta. Neuvottelut eivät koske erillisen kiinteistöosakeyhtiön toimintaa. Tavoitteena on käynnistää selvitystyö mahdollisimman pian Palvelukotiyhdistyksen hallituksen hyväksyttyä neuvotteluesityksen.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.

 

Merkittiin, että kehitysjohtaja Anu Vuorinen oli paikalla asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana aikana. Anu Vuorinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.50.


 

YhtHall § 148
12.10.2011

 

 

Johtotiimi 5.10.2011

 

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: 08 – 5875 6122

 

Yhtymähallituksen (11.5.2011) päätöksen mukaisesti Järjestämiskeskus on neuvotellut Simon palvelukotiyhdistyksen kanssa palvelukoti Kiikanpalon toiminnan kunnallistamisesta. Tavoitteena on, että palvelukoti Kiikanpalon toiminta siirtyy Oulunkaaren kuntayhtymän palvelutuotannon piiriin 1.1.2012 alkaen.

 

Palvelukotiyhdistyksen taholta neuvotteluihin ovat osallistuneet hallituksen puheenjohtaja Jari Miettunen, varapuheenjohtaja Maiju Tihinen sekä toiminnanjohtaja Sirpa Vuorimaa.

 

Henkilöstön osalta kyseessä on ns. liikkeen luovutus eli henkilöstö siirtyy työsopimuslain 1 luvun 10 § 2 mom mukaan luovutuksensaajan palvelukseen 1.1.2012 alkaen.

 

Valmistelevien neuvottelujen pohjalta on laadittu aiesopimusluonnos (liitteet). Palvelukotiyhdistyksen hallitus on hyväksynyt aiesopimuksen 22.9.2011 esitettäväksi yhdistyksen ylimääräiselle kokoukselle, joka kokoontuu 6.10.2011.

 

Yhtymähallituksen 12.10.2011 hyväksynnän jälkeen käytännön toimet kunnallistamisprosessin osalta voidaan käynnistää aiesopimuksen mukaisesti. Prosessin edetessä sopijaosapuolet sitoutuvat laatimaan erillisen sopimuksen ennen palvelutalon toiminnan siirron vahvistamista. Mainitun sopimuksen ehdot neuvotellaan erikseen ja se tulee hyväksyttää Raha-automaattiyhdistyksellä, Simon palvelukotiyhdistyksen hallituksella sekä Oulunkaaren kuntayhtymän hallituksella.

 

Esitys (kyj):

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:
Merkittiin tiedoksi. 

 

Yhtymähallitus 12.10.2011

 

Liitteenä aiesopimus.

 

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus hyväksyy Simon palvelukotiyhdistyksen ja Oulunkaaren kuntayhtymän välisen aiesopimuksen.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.

 

Liite nro 6.

 

Merkittiin, että kehitysjohtaja Anu Vuorinen oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn aikana.


 

YhtHall § 203
14.12.2011

 

Palvelukotiyhdistyksen kanssa on jatkettu hyväksytyn aiesopimuksen mukaisesti kunnallistamiseen liittyviä neuvotteluja. Neuvotteluihin ovat osallistuneet palvelukotiyhdistyksen puolelta hallituksen puheenjohtaja Jari Miettunen, varapuheenjohtaja Maiju Tihinen ja toiminnanjohtaja Sirpa Vuorimaa. Kuntayhtymän puolelta neuvotteluihin ovat osallistuneet kehitysjohtaja Anu Vuorinen, sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto ja ylilääkäri Olavi Timonen. Käydyissä neuvotteluissa on tarkennettu toiminnan luovutussopimusta liitteineen.

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus hyväksyy Kiikanpalon kunnallistamiseen liittyvän luovutussopimuksen liitteineen siten, että sopimuksen mukainen Kiikanpalon toiminta siirtyy Oulunkaaren kuntayhtymälle 1.1.2012 alkaen. Kiikanpalon henkilöstö siirtyy työsopimuslain 1 luvun 10 § 2 momentin mukaisesti luovutuksensaajan palvelukseen 1.1.2012 lähtien luovutussopimuksen liitteenä olevan henkilökuntaluettelon mukaisesti.

 

Päätös:
Hyväksyttiin

 

Liitteet n:o 1-2

 


Merkittiin, että kehitysjohtaja Anu Vuorinen oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.