Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 11.05.2011 Pykälä 60Yhtymähallitus
§ 215
17.12.2010
Yhtymähallitus
§ 60
11.05.2011

 

Virta - pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme -hanke

 

YhtHall § 215
17.12.2010

 

Valmistelija sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto 08-5875 6123

 

Pohjois-Pohjanmaalla on valmisteltu Kaste-ohjelmasta rahoitettavaa Virta-hanketta, jonka osahankkeina ovat Koski, Putous, Saari ja Silta.

 

Hankkeen taustatekijöitä ovat:

 

 • Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja koko Pohjois-Suomen, alue- ja väestörakenteen voimakas rakennemuutos ja eriytyminen

 • Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun keskimääräistä huonompi terveydentila niin kansantautien summaindeksin kuin sairastavuusindeksinkin mukaan

 • Pitkäaikaistyöttömyys ja etenkin nuorten työttömyys kohdealueelle on selvästi yli maan keskiarvon ja työvoimasta pysyvästi syrjäytymisen uhan alaisten nuorten määrä on suuri

 • Laman seurauksena suuri lomautus- ja irtisanomisuhan alaisten työikäisten määrä, mikä aiheuttaa terveysongelmia (mm. mielenterveysongelmia) syrjäytymisen ja osallistumisrajoitteiden myötä

 • Monissa kunnissa heikkenevä kuntatalous sekä henkilöstön rekrytointia ja erityisosaamisen saamista koskevat ongelmat

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutos ja lainsäädäntöuudistus sekä muuttuvat asiakkuudet

 

Hankkeen hallinnoijataho on Kainuun maakuntakuntayhtymä. Muut hanketta toteuttavat alueet ja organisaatiot ovat (tähän mennessä mukaan ilmoittautuneet toimijatahot): Kuusamon kaupunki, Oulaisten kaupunki, Oulun kaupunki (mahdollisesti Uusi Oulu), Oulunkaaren kuntayhtymä, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Taivalkosken kunta ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö. Yhteistyökumppaneita ovat: kaikki keskeiset nuorten kanssa toimivat tahot ja toiminnan alueet, työ- ja toimintakyvyn ja kuntoutuksen toimijat ja organisaatiot, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin työantajat ja työyhteisöt.

 

 1. Koski-osahankkeen tavoitteena on vastata nuorten syrjäytymisuhkiin. Kohderyhmänä on syrjäytymisvaarassa olevat 15-29 –vuotiaat työttömät tai ilman jatkokoulutuspaikkaa olevat nuoret.

 2. Putous-osahankeen tavoitteena on vastata työikäisten haasteisiin sekä lyhyellä tähtäimellä (laman aiheuttamien ongelmien ratkaisu) että pitemmällä tähtäimellä (työhyvinvointi, uudelleen sijoittuminen). Kohderyhmänä ovat nuoret perheelliset työttömät, työttömyysuhanalaiset, lomautus- ja irtisanomisuhan alaiset.

 3. Saari-osahankkeen tavoitteena on vahvistaa elämänkaaren eri vaiheessa olevien pysyvän syrjäytymisuhan alaisten elämän merkityksellisyyden kokemista, voimavarojen vahvistumista ja arjen hallintaa. Kohderyhmänä eri ikäiset syrjäytyneet.

 4. Silta-osahanke. Toimii osahankkeita yhdistävänä yleisen toimintamallin määrittely- ja koordinaatiohankkeena.

 

Oulunkaaren kuntayhtymä on alustavasti ilmoittautunut osallistuvansa Koski ja Silta –osioihin.

 

Toteutusaika on 1.4.2011- 31.10.2013 ja kokonaiskustannusarvio on 2 126 473 €, josta Oulunkaaren omarahoitusosuus (koordinaatio ja oma hanke) 25 % on 28 297 € ja haettava STM:n osuus on 72 000 €. Omarahoituksesta osa voidaan toteuttaa työpanoksen siirrolla. Omarahoitus jakautuu Virta-hankkeen toteuttamisvuosille 2011-2012-2013 suhteessa 30 %-40%-30%.

 

 

Virta-hankekokonaisuuden keinoina ovat:

 • Kehitetään nuorten palveluprosessia, ”etsivä à toteuttava à edistävä à saattava à itsenäinen elämä”

 • Kehitetään peruspalveluihin työvoiman palvelukeskuksen ja ammatillisen kuntoutuksen yhteyteen toimintamalli, jolla nuorten ja työttömien työ- ja toimintakykyä arvioidaan, vahvistetaan ja edistetään moniammatillisena koordinoidulla kuntoutusvalmennuksena

 • Kehitetään monitoimijaista verkostoyhteistyöhön perustuvaa palveluohjausmallia ja siihen liittyvää palvelusuunnittelua ja palvelusuunnitelmia sekä tiedonsiirtoa ja sähköisiä työkaluja

 • Kehitetään ohjattua päivätoimintaa yhteistyössä julkisen, yksityisen ja 3. sektorin kanssa ja etsitään ratkaisuja palveluaukkojen täydentämiseksi

 • Parannetaan kuntoutuksen ohjausmallia hoito- ja palveluketjussa

 • Osahankkeissa kehitetään lisäksi alueellisiin ja paikallisiin haasteisiin liittyviä ratkaisuja ja toimintatapoja

 

 

Oulunkaaren osahankkeen tarkoitus ja tavoitteet

 

Kehitetään/laajennetaan Oulunkaaren kuntayhtymän kuntien alueella toimivien työllistämisen palvelukeskusten ja työllistämisen toimijoiden toiminnan kuntouttavaa sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävää moniammatillista kumppanuuteen perustuvaa toimintamallia. Järjestöjen osallisuutta vahvistetaan esim. järjestötoimijoiden osuutta nuorten vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä. Terveyttä edistävä toiminta säännöllisine terveystarkastuksineen tulee liittää olennaisesti työllistämisen palvelukeskuksen toimintaan. Tarvitaan myös kokonaisvaltaista asiakkaiden hyvinvointia tukevaa arviointia ja yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaamista.

 

 

Toimenpiteitä ovat

 

 • Osaamisen lisääminen

 • Aktivointisuunnitelman laatimisen prosessin kehittäminen

 • Tiedonsiirtoprosessin kehittäminen

 • Palvelusuunnitelmien kehittäminen

 • Terveystarkastukset

 • Kehitetään sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnallisuutta

 • Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän toiminnan kehittäminen

 • Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen

 • Oppilaitosyhteistyön kehittäminen

 

Osahankkeen tavoitteet ja toimenpiteet sekä kohderyhmä on kuvattuna yksityiskohtaisemmin toimintasuunnitelmassa, joka on jaettu yhtymähallituksen jäsenille lisäinformaationa. Aikataulutus tehdään hankkeen toimeenpanosuunnittelun yhteydessä.

 

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus päättää osallistua Virta-hankkeen Koski- ja Silta –osioihin ja vahvistaa Oulunkaaren omarahoitusosuuden esitetyn mukaisesti. Lopullinen kuntarahoitusosuus päätetään erikseen hankkeen rahoituspäätöksen jälkeen.


Päätös:
Hyväksyttiin.

 


Hankehakemus liite nro 7. 

YhtHall § 60
11.5.2011

 


Sosiaali- ja terveysministeriöstä on tullut hanketta koskeva rahoituspäätös 30.3.2011 (STM/5075/2010). Kainuun maakuntakuntayhtymälle myönnetty valtionavustuksen kokonaismäärä on 1 590 000 euroa. Hankkeen valtionavustuksen perusteeksi hyväksytyt kustannukset ovat 2 120 000 euroa. Valtionavustus voi kuitenkin olla enintään 75 prosenttia hankkeen toteutuneista, valtionavustukseen oikeuttavista kokonaiskustannuksista. Valtionavustuksen perusteeksi hyväksyttyyn kokonaiskustannusten määrään ei sisälly arvonlisäveron osuutta. Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi ajalla 1.1.2011-31.10.2013 syntyneisiin kustannuksiin.

 

Oulunkaaren kuntayhtymän kuntaosuusrahoitusosuus on seuraava (2011-2013):

 

 

 
Kokonaisbudjetti
Ala-hanke/ %-osuus
25 %
Koordination omarahoitusos. %-osuuden mukaisesti
Omarahoitus yhteensä sis. koord. + alahankkeen
Oulunkaari
95 860
5,32 %
23 965
4210
28 175

 

 

Hankkeeseen osallistuvien kuntien tai kuntayhtymien (sopijaosapuolten) rahoitusosuus hyväksyttävistä kustannuksista on 25 %. Lisäksi kukin sopijaosapuoli rahoittaa ne kunnan/kuntayhtymän omassa toiminnassa syntyneet kustannukset, joita ei hyväksytä valtionavustuksessa korvattaviksi.

 

Koordinaatiohankkeen hyväksytyt kustannukset jakaantuvat sopijaosapuolten rahoitettavaksi muiden alahankkeiden välisen suhteellisen osuuden mukaan (=sopijaosapuolten budjetin osuus VIRTA-hankkeen valtionavustuspäätöksessä hyväksytyistä kokonaismenoista ilman koordinaation osuutta). Tämä jakoprosentti on kiinteä, eikä se muutu sopijaosapuolten toteutuneiden kustannusten mukaan.

 

Esityslistan liitteenä hankehakemus, hankesuunnitelma ja rahoituspäätös.

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus vahvistaa Virta-hankkeen omarahoitusosuudeksi yhteensä 28 175 € (sisältää koordinaatio- ja alahankkeen omarahoitusosuudet). Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan Virta-hankkeen hallinnointi- ja yhteistyösopimuksen kuntayhtymän puolesta.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.

 

Virta-hankkeen hallinnointi- ja yhteistyösopimus liite nro 1.