Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 02.06.2010 Pykälä 95


Yhtymähallitus
§ 95
02.06.2010

 

Palveluesimiesten ja vastaavissa lähiesimiestehtävissä olevien palkan vahvistaminen

 

YhtHall § 95
2.6.2010

 

Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Anu Kosonen (050-3881830).

 

Oulunkaaren uusien palveluesimiesten ja vastaavissa lähiesimiestehtävissä toimivien tehtävänkuvaukset ja työn vaativuuden arvioinnit on laadittu. Tehtävistä osa on uusia, osalle löytyy vastaavuuksia joko kokonaan tai osin peruskuntien ajalta. Käytännössä kuitenkin uusi palvelurakenne ja uudet seudulliset toimintamallit ovat tuoneet muutoksia ainakin työnjakoon ja vastuuseen talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien osalta, joillekin myös siirtymistä toimialueelta toiselle.

 

Huomioiden ao. tehtävien vaativuus, ammattialojen yleinen palkkataso, Oulunkaaren kunnissa vallitseva ja Oulunkaareen jo rekrytoidun johtavassa ja esimiesasemassa olevan henkilöstön palkkataso sekä työnantajan viimeksi mainittujen rekrytoinnissa noudattamat yleiset palkkauksen perusteet ovat kuntayhtymän johtaja, palkka-asiamies ja palvelujohtajat laatineet työnantajan esityksen tehtävissä ja viroissa maksettavista palkoista, jotka tulevat voimaan takautuvasti 1.1.2010 alkaen. Esityksessä on huomioitu se, että alaisten ja esimiesten palkoissa säilyy riittävä ero. Mahdollisia perustehtävissä maksetuissa palkoissa esiintyviä vuorolisiä ei kuitenkaan ole huomioitu, koska ne eivät ole korvausta tehtävän vaativuudesta vaan työaikamuotoon liittyviä tekijöitä (ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaityöt), joilla korvataan työajan sijoittumisen ”epämukavuutta”.

 

Kaikki tehtävät suunniteltiin siirrettäviksi ns. hinnoittelun ulkopuolisiin (99999999), huomioiden palkkatason määrittelyssä kvtes:n sellaiset palkkahinnoitteluryhmät, joita voidaan tehtävien luonteen vuoksi käyttää apuna tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä. Lisäksi palkkaus suunniteltiin määritettäväksi kokonaispalkkana, koska se olisi yhdenmukainen, tasa-arvoinen ja vertailukelpoinen palkkausmuoto eri alueilta tuleville esimiehille, joista osa työskentelee myös seudullisesti. Kokonaispalkkauksen avulla poistettaisiin erot, jotka johtuvat henkilökohtaisen lisän erilaisista määräytymisperusteista ja suuruudesta, syrjäseutulisistä tai määrävuosilisistä. Kokonaispalkassa näitä lisiä ei erikseen maksettaisi.

 

Käydyssä paikallisneuvottelussa (21.5.2010) varsinaiset pääsopijajärjestöt hyväksyivät kokonaispalkkaukseen siirtymisen, edellyttäen että palkkauksen taso on vähintään tai ylittää mahdollisen olemassa olevan liitekohtaisen hinnoittelun tason sekä ao. esimiehellä olevat erilaiset henkilökohtaiset palkanlisät, työaikalain alaisuudessa säilymisen ja mahdollisten vuoro- ja vastaavien lisien maksamisen. Tehy ry haluaa palkkauksen tapahtuvan ao. hinnoitteluliitteiden mukaan tehtäväkohtaisena palkkana, joka täydentyy eri lisillä. Kuntatyönantajan mukaan ei ole estettä sopia asia paikallisesti siten, että osaan lähiesimiehiä sovelletaan kokonaispalkkausta.

 


Kaikki esimiestehtäviin valitut ovat sellaisia, joilla on molemmat palveluaikaan sidotut henkilökohtaiset lisät ansaittuna (10 %), osalla on myös ns. määrävuosilisä ja/tai syrjäseutulisä, molemmat viimeksi mainitut ovat suuruudeltaan jäädytettyjä eli ne eivät muutu. Henkilökohtaisen lisän suuruus vaihtelee 14 – 400 € välillä. Kokonaispalkan maksaminen tarkoittaisi sitä, että mahdolliset yleiskorotukset heijastuisivat koko palkkaan, ei ainoastaan tehtäväkohtaiseen palkkaan ja vuosidonnaiseen osaan.

 

Laadittu esitys sisältää kahden esimiehen kohdalla palkan tarkistamisen alaspäin, perusteena siirtyminen palvelujohtajan virasta palveluesimiehen virkaan ja aikaisempaan tehtävään liittyneet korvaukset lisävastuusta. Asianosaisia on kuultu muutoksesta.

 

Palvelujohtajat ovat pyytäneet palveluesimiehiltä ja vastaavilta palautteet esityksestä joko keskustelun kautta tai sähköpostitse.

 

Esitys maksettavista palkoista liitteenä.

 

 

Esitys (kyj):

Muiden kuin Tehy ry:hyn kuuluvien palveluesimiesten ja vastaavissa lähiesimiestehtävissä olevien hinnoittelu tapahtuu hinnoittelun ulkopuolisina ja palkka määritellään kokonaispalkkana. Kokonaispalkan käyttämisestä tehdään paikallinen sopimus.

 

Tehy ry:hyn kuuluvien palveluesimiesten ja vastaavissa lähiesimiestehtävissä olevien hinnoittelu tapahtuu tehtäväkohtaisena palkkana ns. Tehy pöytäkirjan liitteen 3T mukaan, ellei tehtävän palkkaus ole kvtes:n liitteen 4 mukaisesti määräytyvä. Tehy ry:n jäseniin sovelletaan työsuhteen ehtojen osalta kvtes 2007-2009 sopimusta, koska Tehy ei ole allekirjoittanut uutta sopimusta.

 

Kuntayhtymän hallitus hyväksyy liitteen mukaiset palkat esimiestehtävissä.

 

Palveluesimiesten ja vastaavassa lähiesimiestehtävissä olevien palkat tulevat voimaan takautuvasti 1.1.2010 alkaen.

 

Palkkojen tarkistus alaspäin astuu voimaan 1.6.2010 alkaen.

 

Päätös:
Hyväksyttiin

 

Liite nro 3.

 

Merkittiin, että henkilöstöpäällikkö Anu Kosonen oli paikalla asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

 

Merkittiin, että Kyösti Juujärvi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 14.40.