Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 02.06.2010 Pykälä 93


Yhtymähallitus
§ 93
02.06.2010

 

Sujuva -hanke

 

YhtHall § 93
2.6.2010

 

Sujuva-hankkeen tavoitteena on sujuvan vastaanottopalvelun varmistaminen Oulunkaarella muuttamalla toiminta monikanavaiseksi ja asiakaslähtöiseksi uuden teknologian ja palveluohjauksen avulla

 

Hanke toteutetaan Oulunkaaren kuntayhtymän terveyskeskuksissa Iissä, Pudasjärvellä, Utajärvellä, Vaalassa ja Simossa. Hankkeelle on haettu rahoitusta vuosille 2011–2013 Pohjois-Suomen EAKR -toimenpideohjelmasta (hakemus jätetty 14.5.2010). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 650 404 €. Haettavan EAKR ja valtion rahoituksen määrä on 70 % (455 283 €) ja kunnallisen rahoituksen osuus 30 % (195 121 €) (liitteenä tarkennettu hankesuunnitelma ja kustannusarvio).

 

Lähtökohdat ja ongelmat joihin haetaan ratkaisua

 

Tämän päivän terveyspalvelujärjestelmän ongelmana on, että asiakkailla ei ole riittäviä mahdollisuuksia omista tarpeista lähtevien asiointikanavien käyttöön: ei ole mahdollisuuksia valita kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivinta palvelukanavaa ja palvelun hakemisen ajankohtaa. Terveydenhuollossa tarvitaan monikanavaisen asioinnin mahdollisuuksia, jossa perinteisen fyysisen terveyskeskukseen paikalle tulemisen ja puhelimen välityksellä tapahtuvan asioinnin lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus käyttää esimerkiksi sähköistä omahoitopalvelualustaa, suojattua viestinvälitystä tai videopuhelinta yhteydenpidossa terveydenhuollon eri toimijoihin. Tällä pystytään tukemaan omahoitoa ja aktiivista asiakkuutta.

 

Lisäksi terveydenhuollon työntekijöillä ei ole viimeisintä tietoa nopeasti ja käyttäjäystävällisesti saatavilla yhdestä paikasta – esimerkiksi omalta työpöydältä. Tarvittava tieto on usein hajallaan eri järjestelmissä ja tietolähteissä, ja sen optimaalinen käyttö asiakaspalvelutilanteessa on vaikeaa. Tämä voi tarpeettomasti pitkittää asiakaspalvelutapahtumaa. Suomalaisesta terveydenhuollosta puuttuu myös suojattu sähköpostijärjestelmä henkilöstön keskinäiseen sekä henkilöstön ja asiakkaiden väliseen joustavaan viestinvälitykseen. Järjestelmä on kuitenkin ollut useissa maissa käytössä jo useiden vuosien ajan. Kansainväliset kokemukset ovat selkeästi osoittaneet, että asiakkailla on halukkuutta ja valmiuksia suojatun sähköpostin käyttöön. Toiminnalla on havaittu hyötyjä palveluiden saavutettavuudessa sekä suhteessa käyntimääriin ja puhelinkontakteihin.

 

Myös muiden sähköisten palveluiden osalta kansainväliset kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä, mutta Suomessa eri sovellusten käyttöönotto terveyskeskustyön arjessa on ollut suhteellisen marginaalista, ja se on keskittynyt erityisesti hyvin koulutettuun väestönosaan. Hankkeessa panostetaan nimenomaan käyttöönottoon asiakastasolla palveluohjauksen keinoin. Yksilöidyllä ja asiakaslähtöisellä palveluohjauksella aktivoidaan kuntalaisia, jotta sähköiset palvelut saataisiin nopeasti ja väestötasolla laaja-alaisesti käyttöön.


Ilman aktiivista käyttöönoton ohjausta palvelutuotannon saaminen sähköisen alustan piiriin kestää pitkään, eikä se saavuta erityisesti paljon sairastavaa ja vähän koulutettua väestönosaa riittävästi, jolla myös valmiudet teknologian käyttöön usein ovat keskimääräistä heikommat. Näin ollen hankkeessa panostetaan erityisesti ruohonjuuritason asiakasohjantaan, mikä muissa terveysteknologiahankkeissa on jäänyt vähälle huomiolle, vaikka se on todettu olennaiseksi osaksi onnistunutta käyttöönottoa asiakastasolla.

 

Hankkeen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet

 1. Terveyskeskusten vastaanottotoimintojen tehostaminen: parannetaan palveluiden saatavuutta, minimoidaan odotusaikoja, parannetaan hoitoon pääsyä ja yhteyden saamista, ehkäistään jonojen muodostumista sekä vähennetään tarpeetonta kuormittumista (sovelletaan Hyvä vastaanotto -konseptia ja läpimurtotyöskentelyä)

 2. Pitkäaikaissairauksien hoidon kokonaisuuden hallittavuuden tehostaminen: rakennetaan terveyshyötymallin pohjalta paikallisiin olosuhteisiin sopiva ja yhtenäinen hoitomalli keskeisimmille kroonisille kansansairauksille (kuten diabetes, astma, keuhkoahtaumatauti, reuma sekä sydän- ja verisuonisairaudet)

 3. Sähköisten palveluiden ja työvälineiden hyödyntäminen monikanavaisessa asioinnissa:

 • omahoitopalvelualustan muokkaaminen Oulunkaaren tarpeita vastaavaksi: layout ja yhteys muihin web-sivuihin: käytettävyys- ja loppukäyttäjänäkökulmat

 • suojatun sähköpostiyhteyden kehittämistyö ja käyttöönotto

 • profiloitava työpöytä: tunnistetaan keskeiset informaation lähteet erilaisissa palvelutapahtumissa, määritetään eri ammattiryhmien profiilit työpöytäratkaisujen perustaksi ja integroidaan tiedon lähteet profiloituun työpöytäpalveluun

 • monikanavainen asiointi: fyysisen ja puhelimitse tapahtuvan asioinnin rinnalla mm. omahoitopalvelualusta, turvasähköposti ja videopuhelin

 • videopuhelimien sijoittaminen monipalvelupisteisiin

 1. Tehostetun palveluohjauksen hyödyntäminen uuden teknologian käyttöönoton mahdollistamiseksi asiakastasolla.

 

Arvioidut tulokset ja seuranta

 

 1. Vastaanottotoiminnat toimivat joustavasti ja hallitusti siten, että palvelut ovat asiakkaalle helposti saavutettavissa (kuormituksen, jonojen, odotusaikojen, hoitoon pääsyn ja yhteyden saamisen seuranta)

 2. Käytössä asiakaslähtöinen ja omahoitoa tukeva toimintamalli pitkäaikaissairauksien hoidossa: hoidon kokonaisuus on hallittavissa ja hoito on aikaisempaa paremmassa tasapainossa (seurantakäyntien ja hoitotasapainon seuranta)

 3. Otettu käyttöön uusia sähköisiä palveluita ja työvälineitä: sähköinen työpöytä, asiakkaiden omahoitoa ja aktiivista asiakkuutta tukevat ratkaisut (käyttöaktiivisuuden ja käyttökokemusten seuranta)

 4. Käytössä tehostettu palveluohjaus uuden teknologian käyttöönoton tukena asiakastasolla: tuetaan asiakkaiden itsenäistä vastuunottoa omasta hoidosta (käyttöaktiivisuuden ja asiakastyytyväisyyden seuranta)

 

Liitteenä on hankesuunnitelman teksti, hankesuunnitelman tiivistelmä ja kustannusarvio.

 

Johtotiimi on käsitellyt hankehakemusta 28.5.2010 kokouksessaan.

 

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus hyväksyy liitteen mukaisen hankkeen haettavaksi Pohjois-Suomen EAKR – toimenpideohjelmasta.

 

Päätös:
Hyväksyttiin

 

Liite nro 1.

 

Merkittiin, että projektipäällikkö Outi Kanste oli paikalla asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

 

Merkittiin, että Outi Kanste poistui kokouksesta klo 13.45 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.