Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 12.05.2010 Pykälä 80


Yhtymähallitus
§ 80
12.05.2010

 

Edustajien esittäminen Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmään

 

YhtHall § 80
12.5.2010

 

Johtotiimi 29.4.2010

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje 25.3.2010

 

"Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus perustaa toimialueelleen vesienhoidon yhteistyöryhmän vuosille 2010-2015. Edellisen yhteistyöryhmän toimikausi päättyi joulukuussa 2009. Edustajien nimeämiseksi ELY-keskus pyytää jakelussa mainittuja osallistumaan yhteistyöryhmän toimintaan sekä tekemään esityksensä edustajiksi ja varaedustajiksi liitteenä 1 olevaa lomaketta käyttäen. Pyydämme lähettämään vastaukset postitse tai telefaksilla 16.4.2010 mennessä. Tiedot edellisen yhteistyöryhmän jäsenistä löytyvät liitteestä 2.

 

Edustajien valinnassa huomioon otettavia näkökohtia

 

Yhteistyöryhmän kokoonpanossa pyritään ottamaan huomioon samat näkökohdat kuin edellistä yhteistyöryhmää nimettäessä vuonna 2005. Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) täyttämiseksi pyydämmekin, että esittäisitte ryhmään edustajiksi ja varaedustajiksi mahdollisuuksien mukaan sekä miehiä että naisia. Myös maakunnan eri osien tulisi olla mahdollisimman hyvin edustettuna.

 

Seutukunnittain esitettävistä kuntien edustajista (2 edustajaa /seutukunta) toisen toivotaan edustavan kuntia suunnittelijoina ja rakentajina ja toisen viranomaisina.

 

Valtakunnallisten liittojen ja järjestöjen toivomme esittävän edustajikseen ensisijaisesti henkilöitä, jotka edustavat Pohjois-Pohjanmaan alueen toimijoita.

 

Joiltakin yhteistyötahoilta esitystä edustajaksi ja varaedustajaksi pyydetään kahdelta tai useammalta taholta. Tällaisia ovat alueen kaksi maaseutukeskusta, MTK:n kaksi eri toimipaikkaa, kaksi alueella toimivaa metsänomistajien liittoa sekä viisi alueen pohjoisosan kalastusaluetta ja viisi eteläosan kalastusaluetta. Näitä tahoja pyydetään sopimaan keskenään yhden yhteisen edustajansa varaedustajan esittämisestä liitteen 1 mukaisesti. Kalastusalueita pyydetään ottamaan huomioon, että nimettävä edustaja ja varaedustaja tulevat edustamaan samalla sekä kalastusalueita että osakaskuntia.

 

Vesienhoidon suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa vesihuoltolaitoksia on edustanut yksi Pohjois-Suomen vesivaliokunnan nimeämä henkilö. Myös tässä tilanteessa edustus on järkevää organisoida vesivaliokunnan toimesta. Valiokunnan olisi kuitenkin suotavaa edustusta järjestäessään pohtia, olisiko tarpeellista nimetä useampi kuin yksi varsinainen edustaja sijaisineen ja miten edustus alueellisesti jakautuisi järkevällä tavalla.

 


Mikäli yhteistyöryhmään esitettävän edustajan ja varaedustajan valitseminen vaatii annettua pitemmän määräajan, toivomme, että voitte lähettää yhteistyöryhmän järjestäytymiskokoukseen tilapäisen edustajan. Kokouskutsun ja asialistan lähettämistä varten tarvitsemme hänen yhteystietonsa.

 

Yhteistyöryhmän tehtävät

 

Valtioneuvosto hyväksyi ensimmäiset vuoteen 2015 ulottuvat vesienhoitosuunnitelmat 10.12.2009. Viitekohdassa mainitun ympäristöministeriön ohjekirjeen mukaan vesienhoitotyössä keskitytään nyt näiden vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoon. Samalla aloitetaan valmistelutyö, jolla tähdätään vesienhoitosuunnitelmien tarkistamiseen vuonna 2015 (suunnittelukautta 2016-2021 koskeva vesienhoitosuunnitelma). Ympäristöministeriö edellyttää, että vesienhoidon suunnittelutyötä varten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kutsuu koolle yhteistyöryhmän seuraavalle suunnittelukaudelle. Yhteistyöryhmiin tulisi saada mukaan sellaisia tahoja, jotka voivat edistää vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa ja osallistua vesienhoitosuunnitelmien tarkistusten valmisteluun.

 

Ympäristöministeriö käynnistää valtioneuvoston päätöksen mukaisen vesienhoidon toteutusohjelman valmistelemiseksi erillisen hankkeen. Ympäristöministeriö pitää tärkeänä, että yhteistyöryhmät osallistuvat toteutusohjelman valmisteluun ja asiaa käsitellään yhteistyöryhmässä ainakin valmistelun alkuvaiheessa huhti-toukokuussa ja ennen toteutusohjelman valmistumista vuoden 2010 lopussa.

 

Yhteistyöryhmän järjestäytymiskokous

 

Yhteistyöryhmän järjestäytymiskokous pidetään tiistaina 27.4.2010 klo 9.30 alkaen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu). Pyydämme teitä ilmoittamaan kokouksesta henkilöille, joita esitätte ryhmään edustajiksi tai varaedustajiksi.Varsinainen kokouskutsu ja kokouksen asialista lähetetään ryhmään nimettäville edustajille ja varaedustajille viimeistään viikkoa ennen kokousta.

 

Lisätiedot

Annamme mielellämme lisätietoja yhteistyöryhmästä ja edustajien esittämisestä siihen joko sähköpostitse (anne.laine@ely-keskus.fi) tai puhelimitse (Anne Laine, p. 040 554 5689).

 

Lisätietietoja vesienhoidosta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä yhteistyöstä löytyy verkkopalvelustamme osoitteesta www.ymparisto.fi / ymparistonsuojelu. Seuraa linkkipolkua vesiensuojelu > vesienhoitoalueet > Oulujoen – Iijoen vesienhoitoalue.”

 


Liite1 Lomake edustajien esittämiseksi Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmään

 

Liite 2 Luettelo edellisen yhteistyöryhmän jäsenistä (tilanne 25.5.2009)

 

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kirjeellään 20.4.2010 ilmoittanut, että yhteistyöryhmän ensimmäinen kokous on siirretty pidettäväksi torstaille 3.6.2010 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu). Varsinainen kokouskutsu ja kokouksen asialista lähetetään ryhmään nimettäville edustajille ja varaedustajille noin kahta viikkoa ennen kokousta. Kokous pidetään aamupäivällä.

 

Oulunkaaren varsinainen edustaja Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmässä on Kaarina Daavittila.

 

Esitys (kyj):

Johtotiimi nimeää varaedustajan yhteistyöryhmään.

 

Päätös:
Esitetään varaedustajaksi Markku Kehus.


 

 

Yhtymähallitus 12.5.2010

 

Liite1 Lomake edustajien esittämiseksi Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmään

 

Liite 2 Luettelo edellisen yhteistyöryhmän jäsenistä (tilanne 25.5.2009).

 

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus nimeää varaedustajaksi yhteistyöryhmään Iin kunnanjohtaja Markku Kehuksen.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.