Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 03.03.2010 Pykälä 40


Yhtymähallitus
§ 40
03.03.2010

 

Tilinpäätös 2009

 

YhtHall § 40
3.3.2010

 

Kuntalain 68 §;n mukaan: ”Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.”

Jäsenkuntien tilinpäätösohjeistuksen mukaan tytäryhteisön tilinpäätöstiedot on toimitettava 3.3.2010, jotta emoyhteisön tilinpäätös konsernitaseineen voidaan tehdä maaliskuun loppuun mennessä.

 

69 §:n mukaan: ”Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.”

 

Tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on seuraava:

 

 
Tp-2009
Tp-2008
Toimintatuotot
3 298 612
937 496
Toimintakulut
- 3 289 722
-996 613
Toimintakate
8 890
-59 117
Rahoitustuotot ja -kulut
-3 214
-2 037
Vuosikate
5 676
-61 154
Poistot
-2 708
-2 875
Tilikauden tulos
2 967
-64 029

 

 

Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen palautetaan Yli-Iin kunnalle osuus peruspääomasta 10.986,51 € ja ylijäämät aikaisemmilta vuosilta 666,15 € ja osuus v.2009 ylijäämästä 8.778,97 € vähentäen pitkäaikaislainan ja siirtosaamisten osuudet.

 

Liitteenä on Oulunkaaren tilinpäätös vuodelta 2009.

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus

1. hyväksyy osaltaan vuodelta 2009 laaditun tilinpäätöksen sekä

2. esittää yhtymävaltuustolle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009 syntynyt ylijäämä 2.967,43 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille;

3. allekirjoittaa vuoden 2009 tilinpäätöksen, antaa siitä emoyhteisöille konserniohjeiden mukaiset konsernitaseisiin tarvittavat tiedot sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; ja

4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

5. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen pieniä teknisiä muutoksia, mikäli niitä tilintarkastuksen yhteydessä havaitaan.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.