Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 03.03.2010 Pykälä 38


Yhtymähallitus
§ 20
17.02.2010
Yhtymähallitus
§ 38
03.03.2010

 

Alkoholiohjelman kuntakumppanuussopimus

 

YhtHall § 20
17.2.2010

 

 Valmistelija: sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto (050-3950 331)

 

Valtioneuvosto on asettanut sosiaali- ja terveysministeriön tehtäväksi laajapohjaisen alkoholiohjelman valmistelun ja toimeenpanon vuosina 2004-2007. Alkoholiohjelma jatkuu uudella kaudella 2008-2011. Ohjelman tavoitteena on saada yhteiskunnan eri toimijat yhdessä ehkäisemään alkoholista aiheutuvia haittoja. Yksi yhteistyön muoto on kumppanuussopimus. Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto kutsuu 3.6.2009 saapuneella kirjeellään (OLH-2009-01904/so-15) alkoholiohjelman kumppanuuteen ohjelmakaudelle 2008-2011alueensa kuntia, kaupunkeja ja yhteistoiminta-alueita.

Oulun läänissä alkoholin kulutus on noussut vuosi vuodelta, kuten koko Suomessa. Kainuussa kulutus on jopa hieman korkeampaa kuin Suomessa keskimäärin. Lisäksi läänimme 15-16 -vuotiaat tupakoivat useammin kuin maassamme keksimäärin ja kainuulaiset 15-16 -vuotiaat juovat itsensä humalaan hieman muita suomalaisnuoria useammin. Alkoholin kulutuksen kasvaessa myös siitä aiheutuvat haitat lisääntyvät. Oulun läänin sairaaloissa ja terveyskeskuksissa hoidetaan koko Suomeen verrattuna enemmän päihteistä johtuvia sairauksia, mutta päihdelaitoksissa hoidettuja on vähemmän.

 

Päihdetyö on tärkeä osa kuntien laaja-alaista hyvinvointityötä. Ehkäisevä päihdetyö on moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä päihteettömyyden edistämiseksi sekä alkoholin, huumeiden ja tupakan tuomien haittojen vähentämiseksi. Oulun läänissä 86 % kunnista on nimennyt ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön, mutta moniammatillinen työryhmä toimii vain 49 %:ssa kunnista. Määrä on vähentynyt 2000-luvun alusta. Kunnistamme 55 % tekee seudullista yhteistyötä. Kunnat ovat merkittäviä toimijoita alkoholihaittojen ehkäisemisessä.

 

Alkoholiohjelman kumppanuus merkitsee yhteistä sitoutumista alkoholihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Kumppani sitoutuu toteuttamaan laatimaansa toimintasuunnitelmaa, arvioimaan omaa toimintaansa sekä tiedottamaan alkoholiohjelmasta omalla toimialueellaan. Sopimuksiin kirjataan entistä konkreettisempia sisältöjä, jotta niiden toteutumista voidaan paremmin seurata ja ne saadaan todellisiksi toimintamalleiksi operatiivisen työn tueksi.

 

Alkoholiohjelman kumppaniksi voivat ryhtyä kunnat, järjestöt ja alkoholielinkeino. kumppaneita on jo yli 200. Edellisellä ohjelmakaudella Oulun läänissä kumppanuussopimuksen allekirjoitti Kainuun maakuntakuntayhtymä, Kajaani, Kuusamo ja Pyhäjoki. Solmitut sopimukset ovat yhä voimassa ja Alkoholiohjelman aluekoordinaattori tulee ensi syksyn aikana olemaan yhteydessä vanhoihin kumppaneihin ja päivittämään sopimukset. Tänä keväänä Oulun läänistä on tullut kahdeksan uutta kumppania: kuntakumppanit Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska sekä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Kärsämäen yhdistys. Uusia kumppaneita toivotaan lisää.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukevat kumppaniensa Alkoholiohjelmaan liittyvien tavoitteiden saavuttamista ja niiden toteutumisen seurantaa mm. välittämällä tietoa alan tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä, edistämällä kuntien ja seutukuntien yhteistoimintaa sekä ottamalla sekä Paras-uudistuksen että Kasteohjelman tuomat mahdollisuudet ja velvoitteet huomioon.

 

Kumppaneille järjestetään alueellisen koordinaation kautta koulutuksia; mm. mini-interventio, perhetyö, päihdeavainindikaattorit, Sotkanet-tietokanta, ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit sekä työpajoja liittyen laatutyöhön ja hyvien käytäntöjen mallintamiseen. STM ja THL huolehtivat Alkoholiohjelman yhteydessä siitä, että kumppanit saavat tiedon ohjelmaan liittyvän toiminnan ulkopuolisista rahoitusmahdollisuuksista. Kumppanit saavat myös etuoikeutetun aseman ohjelman tiedotuksessa ja yhteyden ohjelman kumppanien muodostamaan viestintäverkostoon sekä Alkoholiohjelman logon käyttöoikeuden ohjelman tavoitteita tukevissa tuotteissa ja yhteyksissä.

 

Kaikki Alkoholiohjelman sopimukset allekirjoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi kuntien kumppanuussopimusten tekoa ja seuraa niiden toteutumista. Alkoholiohjelman aluekoordinaattorina Oulun läänissä toimii Raija Fors. Lisätietoa Alkoholiohjelmasta ja kumppaneista löytyy myös osoitteesta www.alkoholiohjelma.fi. Alkoholiohjelman uusien kuntakumppanuussopimusten allekirjoitustilaisuus on Oulussa hyvinvointifoorumissa 23.3.2010, jota ennen kuntasopimusten sopimussisällöt tulisi olla valmiina ja kuntien valtuustoissa tai muissa vastaavissa toimielimissä hyväksyttyinä, jotta ne voidaan allekirjoittaa.

Oulunkaaren seutukunnan toiminta on vuoden 2010 alussa muuttunut erityisesti kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain vuoksi. Oulunkaaren kuntayhtymään kuuluu vuoden alusta lähtien neljä kuntaa: Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala.

Oulunkaaren kuntayhtymän tehtävänä on mm. toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien järjestettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen järjestämisessä tai tuottamisessa. Lisäksi kuntayhtymä toimii kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen tuottamisessa sekä toimii alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien yhteistyöorganisaationa.

Oulunkaaren kuntayhtymä tuottaa jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveyspalvelut päivähoitoa lukuun ottamatta. Peruskuntien järjestämien palvelujen, erityisesti varhaiskasvatus-, opetus- ja nuorisopalvelujen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Oulunkaari on mukana Kaste-ohjelmaan liittyvässä Oulun seudun hallinnoimassa lapsiperheiden hyvinvointia tukevassa hankkeessa (Tukeva).

Oulunkaaren kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille 2010-2012 on päihdepalvelujen osalta kehittämisen painopisteiksi päätetty:

 

 • päihdehuollon avohuollon erityispalvelujen järjestäminen

 • strategiatyö yhteistyössä palvelutuotannon kanssa.

 

Oulunkaaren kuntien alueilla ennaltaehkäisevä päihdetyö on vaihtelevasti järjestetty. Iin kunta on ollut mukana erilaisissa kuntien yhteisissä päihdetyön kehittämishankkeissa mm. Oulun seudullisen päihdesuunnitelman laadinnassa vuonna 2006.

 

Alkoholiohjelman kumppanuussopimuksen tekemiseen liittyvä toimenpideohjelma:

 

 1. selvitetään Oulunkaaren kuntien päihdehuollon nykytila; päihdehuollon ja –hoidon käytännöt kunnissa, kuntatasolla toteutettavat päihdepalvelut (ennaltaehkäisevä ja korjaava työ) ja laaditaan tämän pohjalta seudullinen mielenterveys- ja päihdestrategia sekä päihdehuollon toimintamalli kuntakohtaisine osioineen,

 2. huolehditaan siitä, että kunnissa/kuntayhtymässä ja/tai palvelualueilla on virallisesti nimetyt ennaltaehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt (kunnanhallitus, yhtymähallitus, taikka palvelutuotantolautakunta),

 3. yhdyshenkilöillä on tehtävän hoitamiseen riittävät resurssit,

 4. päihdetyön yhdyshenkilöillä on tehtävään ammatillisesti soveltuva koulutus ja he ovat motivoituneita tehtävään,

 5. alueelliset moniammatilliset ennaltaehkäisevän työn päihdetyöryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja niiden tehtävät on selkeästi määritelty, ryhmissä on myös seudullinen edustus,

 6. varmistetaan, että kunnan ja kuntayhtymän henkilöstöllä on ajan tasalla oleva hoitoonohjaussopimus ja mahdollisuuksien mukaan toimipaikkakohtaiset päihdeohjelmat,

 7. vahvistetaan moniammatillinen päihdehuolto ja -hoito, päihdeasiakkaan hoito- ja palveluprosessit mallinnetaan sekä korjaavan työn/päihdehoidon toimintaohjeet päivitetään ja niitä pidetään ajan tasalla,

 8. nimetään päihdeasioista vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattihenkilöt, jotka koordinoivat moniammatillista päihdetyötä,

 9. perustetaan korjaavan työn/päihdehoidon moniammatilliset työryhmät,

 10. riskikäytön tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen käytäntöjä toteutetaan koko kunnan ja kuntayhtymän palvelutuotannossa

 11. huolehditaan siitä, että päihdehuollon palvelujärjestelmä kehittyy avohuolto- ja avohoitopainotteiseksi

 12. Toimenpideohjelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti erilaisin raportoinnein ja työryhmäarviointien perusteella. Päihdehuollon avohuoltopainotteisuutta tarkastellaan Maisema-mallin avulla.

 

 

Esitys (kyj): 

Yhtymähallitus

 

 1. päättää hyväksyä kansallisen Alkoholiohjelman kuntakumppanuussopimuksen ja siihen liittyvän toimenpidesuunnitelman,

 2. nimeää Iin, Pudasjärven ja Utajärvi-Vaalan alueen ennaltaehkäisevän työn moniammatilliset työryhmät siten, että työryhmissä on monipuolisesti edustettuina kunnan, kuntayhtymän, seurakuntien ja eri järjestöjen ennaltaehkäisevän päihdetyön toimijat

 3. antaa palvelutuotantolautakunnalle toimeenpantavaksi alkoholisopimuksen kuntakumppanuussopimukseen liittyvät toimenpiteet.

 

Kokouksessa annettu muutettu esitys (kyj):

Yhtymähallitus

 

 1. päättää hyväksyä kansallisen Alkoholiohjelman kuntakumppanuussopimuksen ja siihen liittyvän toimenpidesuunnitelman,

 2. antaa palvelutuotantolautakunnalle toimeenpantavaksi alkoholisopimuksen kuntakumppanuussopimukseen liittyvät toimenpiteet.

 3. Työryhmän jäsenet nimetään seuraavassa kokouksessa.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.

 

Liite n:o 1.

 

_____

 

 

YhtHall § 38
3.3.2010

 

Utajärven ja Vaalan kunnat ovat käsitelleet alueellisen työryhmän nimeämistä.

 

 

Esitys (kyj):

Esitys työryhmän jäsenistä annetaan kokouksessa.

 

 

Kokouksessa annettu esitys (kyj):

 

Yhtymähallitus nimeään alueellisiin ennaltaehkäisevän päihdetyön moniammatillisiin työryhmiin seuraavat henkilöt:

 

Ii

koulukuraattori Jaana Elorinne

kouluterveydenhoitaja Raija Halonen

neuvolan terveydenhoitaja Mia Kantola

työllistämisen tiimivastaavan sij. Lea Aalto

terveyspalvelut, Maija-Liisa Paaso

vapaa-aikapalvelujen edustaja, Minna Nurmela

sosiaalityöntekijä Anri Veijola

vs. sosiaaliohjaaja Heli Haapaniemi

opetuspalvelujen edustaja aluerehtori Olli Tolonen ja luokanopettaja Heli Alardt

Iin koulujen vanhempainyhdistys, Seija Veijola, varalla Päivi Autio

Oulunkaari/seudullinen edustaja, sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto.

 

Lisäksi yhtymähallitus pyytää Iin seurakuntaa nimeämään työryhmään oman edustajansa.

 

Pudasjärvi

nuorisopalvelut, Tarja Väisänen, pj.

terveydenhoitaja Helena Nevakivi

päihdetyöntekijä Mervi Pihlaja

vt. sosiaalityöntekijä Birgitta Ojala

etsivä työntekijä Saara-Liisa Hornela

yksilövalmentaja Sointu Veivo

nuoriso-ohjaaja Jari Pekkala

poliisin edustaja Mauri Liikanen

rehtori Eeva Harju

Oulunkaari/seudullinen edustaja, sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto

 

 

 

Utajärvi-Vaala

työpajaohjaaja Pirjo Valkama

nuorisotyöntekijä Jukka Grip

rehtori Tapani Blomster

rehtori Erkki Väänänen

päivähoitopalvelujen esimies Hannele Karhu

seurakunnan edustaja, seurakuntapastori Jukka Kolmonen

kouluterveydenhoitaja Sirkka Vesterinen

vanhustyön edustaja, lähihoitaja Pirjo Murtovaara

psykiatrinen sairaanhoitaja Mervi Haataja

psykologi Saara Räsänen

 

Riitta Korhonen, varalla Hemmo Holappa

Mauno Karjalainen, varalla Liisa Leinonen

Raili Holappa, varalla Jouni Meriläinen

vapaa-aikasihteeri Tuomo Haapala

työvalmentaja Ismo Karjalainen

seurakunnan edustaja Jere Hakkarainen

järjestöjen edustaja/Säräisniemen martat, Heikki Lehtovuori

Oulunkaari/seudullinen edustaja, perhepalvelujohtaja Kaisa Hiltunen.

 

Työryhmien Oulunkaaren seudulliset edustajat kutsuvat koolle Iin ja Utajärvi-Vaalan 1. työryhmän kokouksen. Ryhmät valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.

 

Merkittiin, että Teijo Liedes poistui kokouksesta klo 15.01 tämän asian käsittelyn jälkeen.